İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında, 29 Aralık 2014 Perşembe günü Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü toplantı salonunda, Sabah Gazetesi Muhabiri Zeynel YAMAN tarafından “Medya Okur Yazarlığı-Sosyal Medya” konulu bir sunum gerçekleştirildi.

   Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak; Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birim Başkanı, İSKİ ve İETT Genel Müdürlüklerinin Teftiş Kurulu Başkanları, Büyükşehir Belediyesi ile İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğünde denetim elemanı olarak görev yapan müfettiş ve iç denetçilerin davete icabet ederek seminere katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başladı.

   Kurul Başkanı Annak; süregelen eğitim programları kapsamında anlamlı bir günde olduklarını, zira 2014 yılı eğitim programının sonuncusunu gerçekleştireceklerini bu yönüyle de bu seminerin giden yıl açısından veda mahiyetini taşıdığını belirterek bugünkü programın öncelikle hayırlı olmasını temenni etti ve sunumdan üst düzeyde istifade edileceğini belirtti.

   Kurul Başkanı Annak konuşmasının devamında özetle; “Arkadaşlar bizim denetim elemanları olarak üzerimize düşen hassasiyeti, görev bilinicini en iyi şekilde yerine getirebilmemiz açısından, kuşkusuz her meslekte gerekli olduğu gibi özellikle bizim mesleğimizde daha fazla önem vererek, güncellenip, gelişen ve değişen süreci, başta stratejik yönetim anlayışı bağlamındaki tüm değişimleri mutlaka izleyerek denetim faaliyetlerimize bir şekilde aktarmamız gerekir. Denetim faaliyetlerinin daha kaliteli, verimli, arzu edilen düzeyde olması ve olumlu bir geri dönüşümle kamuoyunun da istifadesine sunulabilmesini teminen işimizi-faaliyetlerimizi daha iyi yapmak açısından bu eğitim etkinliklerinin gerçekten çok büyük ehemmiyet arz ediyor.

   Geçmişten beri organize edilen eğitim faaliyetlerimizde, Teftiş Kurulu olarak, hem mesleğimizin gelişimi bağlamında hem de kişisel beceri edinme ve motivasyon yönüyle de daha kapsamlı toplantılar düzenlememiz gerekmektedir. Geniş katılımlı tüm paydaşlarımızın, denetçi meslektaşlarımızın da katıldığı daha geniş kapsamlı toplantıların da olması tabi ki hepimizin faydasınadır. Bu bağlamda bugün burada, müfettişlerimizin yanı sıra İç Denetçi arkadaşlarımızla birlikteyiz. Sayın İç Denetim Birimi Başkanımız da burada. Kendileri ile yaptığımız toplantılarda birlikte eğitim programları düzenleme hususunda istişare yapmış bulunmaktayız. İnşallah 2015 yılı içerisinde bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Bu faaliyetlerimizin sinerji oluşturmasını ve denetim camiamız açısından bir örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

   Son yıllarda değişen idari paradigma içerisinde, denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması, şeffaf ve hesap verilebilir idarenin tesisi noktasında, denetim elemanlarının üzerine de önemli görev düştüğünü vurguladıktan sonra, bu görevlerin en iyi şekilde icrası noktasında bu tür eğitim faaliyetlerinin önemine değinen Kurul Başkanı Annak, bugünkü programın konusunun başlık olarak “Medya Okur Yazarlığı” ve alt başlık olarak da “sosyal medya” olduğunu belirterek denetim faaliyetleri açısından medya ve sosyal medyanın önemine değindi.

   Kurul Başkanı Annak, gerekli görüldüğü takdirde yetkili merciler tarafından, medya ve sosyal medyada yer alan konulardan hareketle denetim mekanizmalarının harekete geçirildiğini belirterek bu bağlamda denetim faaliyetlerinin icrası aşamalarında, medya ve sosyal medyada yer alan konulardan nasıl istifade edilebileceği, nasıl okunması gerekeceği hususlarında bilgi almak, bir farkındalığın oluşmasını sağlamak amacı ile bugünkü seminerin düzenlendiğini söyledi.

   Kurul Başkanı Annak, açılış konuşmasının sonunda; Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan, medya analizi, eleştirmenlik ve medya takibi alanında çalışmalar yapan, gazetecilik, popüler kültür ve güncel haber eleştirmenliği ile ilgili araştırmaları bulunan halen gazete muhabiri olarak görev yapmakta olan Zeynel YAMAN’nın, bilgi ve birikimi olan bir basın mensubu olduğunu, yerel yönetim ve iş dünyasında iletişim ve medya danışmanı olarak çalışmış olduğunu belirtti ve bu günkü seminer konusu ile ilgili sunumundan, yüksek düzeyde istifade edecekleri kanaat ve düşüncesinde olduğunu söyleyerek kendisini kürsüye davet etti.

   Sabah Gazetesi Muhabiri Zeynel YAMAN, Teftiş Kurulu Başkanı’na takdiminden dolayı teşekkür etti ve teftiş ve soruşturma yapan denetim camiası ile basın alanında benzer görevler yaptıklarını belirterek sunumuna başladı.

   Kamu Yararı ilkesi açısından konuya girmek istediğini söyleyen Zeynel YAMAN farklı bakış açıları, farklı düşünceler olmasına rağmen içinde yaşanılan süreçleri, geçmiş ve gelecek süreçleri toplumun tüm katmanları düzeyinde, hem kendi kurumumuz hem de diğer kurumlar olarak ortak Kamu Vicdanı bağlamında değerlendirmek gerektiğini belirtti.

   Türkiye’de 1990’lı yılların başlarında iletişim kavramına ilişkin bir algının henüz olmadığını, teknolojinin gelişmesiyle iletişimin kanallarının, mecralarının arttığını belirterek her türlü iletişim aracının bir medya organı olabileceğini ifade etti.

   Medya kavramının tarihsel süreçte, milattan önceki yıllardan itibaren duvarlara yazı yazma gibi yöntemlerle, yöneticilerin, egemenlerin kendilerini halka propaganda etme aracı olarak ortaya çıktığını, buna karşılık azınlıkların kendilerini ifade etme çabaları neticesi bugünkü anlamdaki gazetecilik faaliyetlerinin oluşmaya başladığını ve gazeteciliğin karşılıklı tarafların görüşlerine yer verilerek, söz hakkı tanıyarak halka sunulması olduğunu, haberciliğin kelime anlamının tanık olunanın ve olayların belirlenmiş kurallar çerçevesinde üçüncü kişilere aktarılması olduğunu, basının temelde kamuoyu oluşturmak, haberdar etmek, aydınlatmak, bir yönüyle de kamuyu denetlemek gibi işlevlerinin olduğunu belirtti.

   Türkiye’deki gazeteciğin tarihsel süreci hakkında da bilgi veren Yaman, süreç içerisinde yaşanan olumsuzluklardan bahsetti, zaman zaman kamu yararı ilkesinin basın kuruluşlarının baskısı altında kaldığını, bu olumsuzlukların diğer ülkelerde de yaşandığını, bazı gazetecilerin mevcut işleyişe yabancı olduğunu, haberleri bana göre diye başlayarak kendince yorumlandığını aktardı.

   Medyanın yanlışı da doğruyu da en hızlı ve seri şekilde kamuoyuna kitlelere iletebildiğini, her şeyin denetiminin olduğunu, medyanın denetiminin ise kısıtlı olduğunu, ancak etik kurallara dikkat edilmesi gerektiğini, bunun ihlal edilebildiğini, bazı medya mensuplarının kendilerini hesap sorulmaktan uzak sadece hesap sorar pozisyonda, güçte görme olumsuzluğu içinde olabildiklerini, olumsuzlukların hukuki altyapının geliştirilerek ve standartların yükseltilerek engellenebileceği belirtti.

   Zaman içerisinde kamunun kendisini kamuoyuna bilgilendirebilmesini sağlayabilmesi için mevzuatta düzenlemeler yapıldığını, bülten basımı, tv yayını yapılması gibi yöntemlerle kamuda yeni tip bir medya oluştuğunu, tek taraflı bilgi verme yoluna gidildiğini, basın bültenlerinin bir belge hükmünde olduğunu bu nedenle kamuoyuna yanlış, eksik, yanıltıcı bilgi verilemeyeceğini vurguladı.

   Seminerin ikinci bölümünde Yaman, “Medya Okur Yazarlığı-Sosyal Medya” konusunu ayrıntılı bir şekilde aktararak tecrübe ve birikimini anekdotlar yardımıyla paylaşarak, katılımcıların soru, fikir ve katkılarını da almak suretiyle interaktif bir tarzda sunumunu gerçekleştirdi.

   Kurul Başkanı Annak kapanış konuşmasında; Sabah Gazetesi Muhabiri Zeynel Yaman’ın sunumunda belirttiği gibi her mesleğin içerisinde güzel, pozitif yönlerin yanı sıra sıkıntılı, negatif durumların yaşanabildiğini, her şeyin daha iyi ve güzele gideceği yönünde umutlar taşıdıklarını, Zeynel Yaman’ın da mesleki ilke ve standartları yaşanmış bir takım olaylardan hareketle çok güzel özetlediğini, esasen Zeynel Yaman’ı bu ilkelere inanan bir gazeteci olarak tanıdıklarını, bugünde meslek alanı ile ilgili akıcı, doyurucu, güzel ve verimli bir sunum yaptığını, sunumun kendisi ve katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendiğini, nihayetinde çok istifade ettiklerini belirterek, sunumu yapan Zeynel Yaman’a ve katılımlarından dolayı tüm denetim mensuplarına teşekkür ederek semineri sonlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı