İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında Etik Haftasında 30 Mayıs 2014 Cuma günü Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü toplantı salonunda Teftiş Kurulu Müfettişi Erhan AYDIN tarafından “Kamuda Etik Yönetimi ve Denetim Etiği” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

   Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak, Etik konusunun önemli olduğunu, içinde bulunulan Etik Haftası dolayısıyla da eğitim seminerinin konusunu “Kamuda Etik Yönetimi ve Denetim Etiği” olarak belirlediklerini ve bu konuda Kurul Başkanlığı müfettişi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sertifikalı etik eğiticisi olan Erhan Aydın’ın sunumu yapacağını belirtti.

Etik konusu yönetim hayatımıza ve idari yapımıza bir düzenleme olarak girdikten sonra ülkemizde her kurumda konu ile ilgili sertifikalı bir eğitmenin olması gerekliliği bağlamında hazırlanan projelerle Avrupa Birliği fonlarının da desteği ile birtakım çalışmalar yapılmış olduğunu belirten Kurul Başkanı Annak, söz konusu çalışmalara Büyükşehir Belediyemizi de temsilen Erhan Bey’in katıldığını ve dolayısıyla şu anda kendisinin sertifikalı etik eğiticisi olduğunu belirtti.

Kurul Başkanı Annak, ayrıca Erhan Bey’in Büyükşehir Belediyemizin etikle alakalı çalışmalarında özellikle yönetmelik çalışmasında da görev almış olduğunu, konusuna hakim ve mahir olduğunu dolayısıyla kendisinden çok istifade edileceğini düşündüğünü söyledi.

Kurul Başkanı Annak, demokratik tekamül bağlamında, insan hakları ve bu tür yaklaşımların önemi arttıkça, ister istemez temel ilke ve standartlara ilaveten daha ince ve detaylı davranış ve yaklaşım tarzlarının söz konusu olduğunu, çalışma düzenine ilişkin olarak daha önce ceza, disiplin gibi birtakım ana müeyyideleri düzenleyen hususların olduğunu, gelişen ve değişen yaşam koşul ve standartlarına bağlı olarak cezai ya da disiplin anlamında karşı bir müeyyidesi olmamakla beraber davranış şekillerinde de bu değişime bağlı olarak yeni algılama ve değerlendirme alanlarının ortaya çıktığı, bu bağlamda bir işin, bir hizmetin yerine getirilirken paylaşımında, iletişiminde, yaklaşımında ortaya konulacak bir takım tavırlar ve davranışların çok önemli ve bunların hepsinde insani unsurların söz konusu olduğunu, etiğin de bunların bütününü oluşturduğunu, özellikle denetim ve denetim mesleği açısından etiğin çok daha önemli olduğunu ifade etti.

Annak, konuşmasının sonunda katılımcıların etik haftasını kutlayarak, etik eğiticisi Erhan Aydın beyi sunumunu yapmak üzere kürsüye davet etti.

Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişi ve etik eğiticisi Erhan Aydın “Kamuda Etik Yönetimi ve Denetim Etiği” konulu sunumuna katılımcıları selamlayarak başladı ve Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak’ın kendisi ile ilgili iltifatlarına teşekkür etti.

Aydın, kısaca seminer sunum planı hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, Etik kelimesi ve kavramının anlamını aktararak sunumuna başladı. Etik kavramının insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönden değerlendirilmesi olduğunu ifade ederek, Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amacın, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmak olduğunu aktararak, etik konusu üzerine ülkemizde ve uluslar arası düzeyde verdiği vaka örnekleriyle konuyu geniş bir perspektifle aktardı.

Aydın, kamu hizmeti etiği anlayışına dayanan “etik kamu yönetimi” kavramının; en basit anlamıyla, “kamu görevlilerinin kamusal işleri yerine getirirken tarafsızlık, nesnellik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bulundukları makamı kişisel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için kullanmaktan çekindikleri bir yönetim anlayışı” olarak tarif edildiğini, başka bir ifadeyle de, “etik ilke ve değerlere dayanan ve işleyişinde bu ilke ve değerlere işlerlik kazandıran yönetim” biçim ve anlayışı olarak tanımlandığını belirtti.
Aydın, seminer sunumunda; Bazı durumlarda, yasalar ve diğer hukuki düzenlemeler, bir kurumda ortaya çıkan ahlak dışı davranışların tanımlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal boşlukların bulunduğu “gri alanlar” da karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve standartlar en az yasalar kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplumun, kamu görevlilerinden, yönetsel standartlara duyarlı olmalarını beklediğini, bu nedenle kamu görevlilerinin, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil, halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerektiğinin önemine değindi.

Etik ikilem konusuna da değinen Aydın, etik ikilem kavramını iki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olması olarak tarif etti. Eğer, çatışan bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu ile karşılaşıldığını ifade etti.

Aydın, kamudaki etik yönetimi süreç ve çalışmaları ile kamu etik kurulu hakkında bilgiler verdiği sunumunda, kurulun çalışma şekli ile usul ve esaslara değindi. Kamu etik kurulu kararlarının Anayasa Mahkemesi Kararı sonrasında yaptırım gücü yeteneğinin azaldığına vurgu yaptı.

   Etik davranış ilkelerini özelde ise denetim görevlilerine ilişkin etik davranış ilkeleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

  Seminere Kurul Başkan Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Müfettişlerinin yanı sıra, İSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Kuşcu, İETT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Ali Portakaloğlu ile İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü Müfettişleri de iştirak ettiler.

   Seminer programı soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.