Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denetim alanlarında işbirliği mekanizmasını kurmak ve 2015-2016 G20 Grubu çerçevesinde ilgili alanlarda hareket planı yapmak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakan Yardımcısı Sayın Hao Mingjin başkanlığında bir heyet; 18 – 20 Mart 2015 tarihleri arasında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuyla resmi görüşmeler yapmak ülkemize yapmış oldukları ziyaretleri dolayısıyla daha önce yapmış oldukları görüşme talebinin uygun görülmesi kapsamında 20 Mart 2015 tarihi saat 10:00’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığını ziyaret etti. Heyetler arası görüşmeye Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Gu Jiniggi de ülkesi adına eşlik etti. Görüşmeye Büyükşehir Belediyemizi temsilen; Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak ile İSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Kuşcu, İETT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Ali Portakaloğlu, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Tanrıkulu ile Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlileri iştirak ettiler.

   Teftiş Kurulu Başkanlığının binasında gerçekleşen ziyaret Denetim Uygulamalarını konu alan ilk ziyaret ve temas olma özelliğini taşıyor. Görüşme İBB Teftiş Kurulu Başkanı Celal Annak’ın “hoş geldiniz” temalı karşılama konuşması ile başladı. Annak heyeti çeşitli imparatorluk ve uygarlıklara başkentlik yapmış, farklı kültür ve medeniyetleri barındıran çoğulcu yapısı ve aynı zamanda kıtaları birleştiren özelliklere haiz İstanbul gibi kadim ve kıymetli bir şehirde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında; İBB’nin Çin’in metropollerinden Şanghay ve Guangzhou ile kardeş şehir, bir diğer büyük şehir Xi’an ile işbirliği protokolünün mevcut olduğunu, hem bu protokoller hem de her geçen gün güçlenen Türkiye-Çin ilişkilerinin etkisiyle şu anda Çin Halk Cumhuriyetinin, İBB’nin en fazla temas içinde olduğu üç ülkeden bir tanesi olduğunu, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Başkanlığına 2016 yılına kadar tekrar seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr.Kadir Topbaş’ın selam ve iyi dileklerini iletti.

   Kurul Başkanı Annak, İBB’nin sık sık ve artan biçimde Çin Halk Cumhuriyeti’nden çeşitli düzeylerde heyetler ağırlamakta olduğunu, karşılıklı bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği bu toplantılar gelecekteki muhtemel işbirliği fırsatlarına kapı araladığını, İstanbul ve Guangzhou arasında var olan kardeş şehir ilişkisi uluslararası kuruluşlar nezdinde de karşılık bulduğunu, iki kentin belediye başkanlarının Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) bünyesinde yönetim kademelerinde bulunduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Kadir TOPBAŞ’ın 2010’dan bu yana UCLG Dünya Teşkilatı Başkanı olduğunu, Guangzhou Belediye Başkanı Sn. Chen Jianhua’ın ise aynı kuruluşun eşbaşkanı olarak görev yaptığını, Uluslararası kuruluşlar nezdindeki bu işbirliğinin bir yandan İstanbul-Guangzhou ve İstanbul-Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerini güçlendirirken diğer yandan da kentlerarası diplomasi süreçlerine bir destek olarak önemli katkılarda bulunduğu hususlarını vurguladı.

   Kurul Başkanı Annak, Türkiye’deki denetim sistemi hakkında genel hususları aktararak, Anayasa’nın en üst idari yapı olduğunu, merkezde Sayıştay’ın dış denetim organı olduğunu, bunun yanı sıra İdari hiyerarşi bağlılıklardan kaynaklanan teftiş ve denetim sisteminin de bulunduğunu ve belediyeleri denetleme yetkisine sahip olduklarını belirtti. Belediyenin idari ve organizasyon yapısını açıkladıktan hemen sonra denetimin tanımını yaptı. “Denetim sistemi her türlü iş ve işlemlerin denetimini kapsamaktadır. Denetim, kamu kaynağının kamu adına kullanan kamu görevlisinin evrensel şeffaflık ilkesine göre hesap vermesidir.” diyerek denetimi açıklayan Annak, genel olarak soruşturma ve cezai işlemler sırasında yapılanları misafir heyete iletti. Belediye meclisinin denetimdeki rolünü aktaran Annak, denetim sistemindeki yaklaşım değişikliğine kısaca değindi. Yapılan revizyonla birlikte geleneksel denetleme biçimi olan “hata bulmaya yönelik denetleme” yerine “standartlara, planlamalara, kriterlere, hedeflere yönelik denetleme” anlayışının hâkim olduğunu, bu durumun Stratejik Yönetimin bir sonucu olduğunu ifade etti.

   Görüşmede; İSKİ Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Kuşçu ve İETT Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Ali Portakaloğlu Genel Müdürlüklerinin yönetim yapısı ve görevleri ile ilgili olarak kısa şekilde bilgi aktarımında bulundular. Görüşmede ayrıca yolsuzluğun önemli bir unsurunun kaynakların iyi yönetilmemesi olduğu ve bu konudaki salt kanuni düzenlemelerin yeterli olamayacağı, etik ve ahlaki değerlerin güçlendirilmesi ile toplumsal desteğinde önemi vurgulandı.

Aydın, kısaca seminer sunum planı hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra, Etik kelimesi ve kavramının anlamını aktararak sunumuna başladı. Etik kavramının insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönden değerlendirilmesi olduğunu ifade ederek, Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amacın, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmak olduğunu aktararak, etik konusu üzerine ülkemizde ve uluslar arası düzeyde verdiği vaka örnekleriyle konuyu geniş bir perspektifle aktardı.

Aydın, kamu hizmeti etiği anlayışına dayanan “etik kamu yönetimi” kavramının; en basit anlamıyla, “kamu görevlilerinin kamusal işleri yerine getirirken tarafsızlık, nesnellik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde bulundukları makamı kişisel, özel, maddi veya partizan bir kazanç için kullanmaktan çekindikleri bir yönetim anlayışı” olarak tarif edildiğini, başka bir ifadeyle de, “etik ilke ve değerlere dayanan ve işleyişinde bu ilke ve değerlere işlerlik kazandıran yönetim” biçim ve anlayışı olarak tanımlandığını belirtti.
Aydın, seminer sunumunda; Bazı durumlarda, yasalar ve diğer hukuki düzenlemeler, bir kurumda ortaya çıkan ahlak dışı davranışların tanımlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal boşlukların bulunduğu “gri alanlar” da karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve standartlar en az yasalar kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplumun, kamu görevlilerinden, yönetsel standartlara duyarlı olmalarını beklediğini, bu nedenle kamu görevlilerinin, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil, halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerektiğinin önemine değindi.

   Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakan Yardımcısı Hao Mingjin söz alarak, karşılamadan ve İstanbul’da bulunmakta duydukları memnuniyeti dile getirdi ve teşekkürlerini sunarak konuşmasına devam etti. Sn. Mingjin ilk olarak Ankara’yı ziyaret ettiklerini, Ankara’da Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştüklerini söyledi. Ziyaret amaçlarını Birleşmiş Milletler Denetim Ortak Çerçevesi, G20 Ülkeleri Teftiş Kurulu ve Türkiye-Çin İlişkileri’nde Denetim konuları olmak üzere üç ana başlık altında oluşturduklarını ileten Sn. Mingjin Türkiye – Çin ilişkilerinin çok iyi bir seviyede olduğunu ancak ticaret ve hukuk alanlarında olmak üzere, denetim konusunda ikili ilişkilerin geride olduğunu vurguladı.

   Denetim konusundaki eksikliği kapatmak ve daha iyi bir denetleme mekanizması oluşturmak adına geleceğe yönelik işbirliği yapmak istediklerini belirterek, böylesine önemli bir konuda Türkiye ve dünya için önemi son derece yüksek bir şehir olan İstanbul’u da ziyaretleri için seçtiklerini ifade etti. Karşılıklı olarak öğrenilecek çok şeyin olduğunu, toplum, sistem ve hukukun uyumlu olduğu durumlarda denetimin de en üst düzeyde verimli olacağını ve daha mutlu ülkeler ve halkların olacağını ifade etti.

   “Bin kere duymaktansa bir kere görmek daha iyidir.” Çin atasözünü hatırlatan Sn. Mingjin İBB’yi ve İstanbul’u ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti tekrar dile getirdikten sonra İBB Heyeti’ne sunum ve görüşme için heyet adına teşekkürlerini sundu. İBB Heyeti adına Teftiş Kurulu Başkanı Annak da misafir heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, geleceğe yönelik iyi niyet temennilerinde bulundu.

   Görüşme heyetlerin karşılıklı olarak hediye takdimleri ile sona erdi.

Söz konusu ziyareti gerçekleştiren Çin Halk Cumhuriyeti heyetinde bulunan misafirler;
1)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanı Yardımcısı HAO Mingjin,
2)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanlığı Teftiş Genel Müdür Yardımcısı SU Yungui,
3)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanlığı Yolsuzlukla Mücadele Genel Müdür Yardımcısı LIU Ran,
4)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanlığı Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı SUN Zhiyong,
5)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı MIN Zhule,
6)Çin Halk Cumhuriyeti Denetim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nden GONG Qingfang,
7)Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Gu Jinggi,
8)Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Ma Jian,
9)Çin Halk Cumhuriyeti Tercümanı Min Hui.